Antstolės Audronės Muzikevičienės paslaugos Druskininkuose, Varėnoje ir Šalčininkuose

Paslaugos

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Faktinių aplinkybių konstatavimo paslauga

Faktinių aplinkybių konstatavimas, kitaip dar vadinamas teisine fotografija – labai plačiai pritaikoma antstolių paslauga. Tai daiktų būklės ar situacijos (pvz. telefoninio pokalbio, trumpųjų sms žinučių) fiksavimas teisinėmis priemonėmis. Užfiksavęs daiktų, turto būklę arba kokią nors situaciją, antstolis visa tai aprašo specialiame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, antstolio surašytas įstatymų nustatyta tvarka, laikomas rašytiniu įrodymu. Ši paslauga labai svarbi žmonėms, siekiantiems įrodyti savo pažeistas teises teisme ir laimėti ginčus. Remiantis LR antstolių įstatymu – antstolis konstatuoja faktines aplinkybes laikydamasis objektyvumo, nešališkumo bei tikslumo principų, todėl antstolio patvirtintas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra laikomas svaria įrodinėjimo priemone civilinių teisinių santykių prasme. Šią paslaugą, remiantis Lietuvos teisės aktais, išimtinai gali teikti tik antstoliai. Faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugą antstolė Audronė Muzikevičienė teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Teisinių konsultacijų – patarimų teisės klausimais paslauga

Antstolės Audronės Muzikevičienės kontoroje teikiama teisinių konsultacijų – patarimų teisės klausimais paslauga bei su tuo susijusios kitos teisinės paslaugos. Nors antstolis negali atstovauti klientų teismuose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis, tačiau vykdymo proceso išmanymas bei specialios žinios, susijusios su dokumentų, reikalingų pvz. teismo įsakymui ar vykdomajam raštui gauti rengimu, taip pat gebėjimas konsultuoti vaikų išlaikymo, išieškojimo iš sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės ir kt. klausimais, dažnai lemia klientų pasirinkimą teisinių konsultacijų kreiptis būtent į antstolį. Antstolės Audronės Muzikevičienės kontoroje teisės klausimais konsultuoja profesionalūs teisininkai.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslauga (ikiteisminis išieškojimas)

Ikiteisminis skolų išieškojimas vykdomas kai skola nėra priteista teismo sprendimu. Teikdamas šią paslaugą antstolis tarsi atlieka derybų tarpininko vaidmenį, kadangi ieškoma būdų įtikinti skolininką gera valia įvykdyti prievolę arba ieškoma kitų teisėtų priemonių patenkinti kreditoriaus reikalavimus, taip išvengiant bylinėjimosi kaštų bei išlaikant dalykinius santykius tarp subjektų. Teikdamas šią paslaugą antstolis privalo vadovautis LR antstolių įstatymu, kuriame teigiama, kad tarpininkavimu vykdant turtines prievoles siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Būtinos sąlygos – paslauga negali būti teikiama, jei prievolės įvykdymo laikas nėra pasibaigęs, kreditorius neturi tinkamų įrodymų apie skolininko prievolės jo atžvilgiu egzistavimą ir dydį, taip pat kai dėl to skolininkas pradėjo teisminį ginčą. Tarpininkavimo vykdant turtines prievoles paslaugą antstolė Audronė Muzikevičienė teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Dokumentų perdavimo ir įteikimo paslauga

Paslauga, kuria dažnai naudojasi klientai – dokumentų perdavimas ir įteikimas (teismo procesiniai dokumentai, fizinių ar juridinių asmenų surašyti dokumentai). Šį veiksmą atlikti antstolį gali įpareigoti ir teismas. Teikdamas šią teisinę paslaugą antstolis privalo vadovautis Teisingumo Ministro įsakymu nustatyta tvarka. Antstolis įteikia dokumentus fiziniams ar juridiniams asmenims visoje Lietuvos teritorijoje, o operatyvus ir tinkamai atliekamas dokumentų perdavimas bei įteikimas gali pagreitinti teisminius procesus. Šią teisinę procedūrą atlieka profesionalūs teisininkai, turintys daugiau galimybių ir būdų identifikuoti adresatą. Galima numanyti, kad antstolio atliekamas dokumentų įteikimas bei perdavimas yra veiksmingesnis už įteikimą siunčiant paštu ir kt., nes dokumentus, įteiktus profesionalaus teisininko, asmenys vertina atsakingiau, kadangi dažnai antstolis asmenims išaiškina ir galimas teisines pasekmes. Dokumentų įteikimo ir perdavimo paslaugą antstolė Audronė Muzikevičienė, o jos pavedimu ir kontoroje dirbantys antstolės padėjėjai, teikia visoje Lietuvoje.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Įkeisto kilnojamojo turto realizavimo aukciono tvarka paslauga

Ši paslauga teikiama tokiais atvejais, kuomet įkeistas kilnojamasis turtas yra areštuojamas hipotekos ir perduotas kreditoriui. Kreditorius turi galimybę kreiptis į antstolį su prašymu šį turtą realizuoti aukciono tvarka. Aukcionai organizuojami ir vykdomi viešai, o antstolis užtikrina parduodamo turto reklamą. Atlikdamas šią paslaugą antstolis atlieka aukciono organizatoriaus funkcijas. Aukciono metu įkeistas kilnojamasis turtas realizuojamas LR CK nustatyta tvarka. Antstolis privalo užtikrinti sklandžias aukciono procedūras, taip pat suteikia sandoriui užtikrinti reikiamas paslaugas – turto suradimą, įvertinimą, teisinio statuso patikrinimą ir pan.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Turto saugojimo (administravimo) paslauga

Klientų prašymu antstolė Audronė Muzikevičienė užtikrina areštuoto kilnojamojo bei nekilnojamojo turto saugojimą, teikia areštuoto turto (nekilnojamojo turto bei įmonių) administravimo paslaugas. Administruodamas turtą, antstolis atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Ši paslauga teikiama tais atvejais, kai yra skolininko kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, tačiau esant tam tikroms aplinkybėms nėra galimybės šio turto realizuoti arba siekiama užtikrinti, kad skolininkui netinkamai valdant turtą, jo vertė nesumažėtų ir nebūtų pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Susiklosčius minėtoms aplinkybėms antstolis kreipiasi į teismą, prašydamas nustatyti skolininko turto administravimą. Administruodamas turtą, antstolis imasi visų reikiamų veiksmų, reikalingų turtui ir jo vertei išsaugoti.

Skolininkams

Faktinių aplinkybių konstatavimas

Antstolis apie pradėtą vykdymo procesą raštu informuoja bylos šalis. Gavus raštą iš antstolio, atidžiai jį perkaitykite – visa informacija apie procesinį veiksmą, jo pagrindą bei tolimesnius veiksmus yra išdėstyta procesiniame dokumente. Jei negalite įvykdyti antstolio nurodymų arba kyla pagrįstų klausimų dėl procesinio veiksmo, kreipkitės į antstolių kontorą. Antstolis arba jo padėjėjas supažindins Jus su vykdomosios bylos medžiaga bei atsakys į rūpimus klausimus.

Svarbu žinoti, jog skolininko atsisakymas priimti iš antstolių dokumentus ar pasirašyti juos, iš esmės nekeičia situacijos. Tokiu atveju antstolis savo byloje pažymi, kad skolininkas atsisakė patvirtinti dokumento gavimą, ir yra laikoma, kad dokumentas yra tinkamai įteiktas.

Skolininko nebendradarbiavimas, vengimas vykdyti teismo ar kitos institucijos sprendimus, dažnai tampa papildomų nuostolių atsiradimo priežastimi, antstoliui tenka imtis skolininko turto realizavimo, papildomų poveikio priemonių taikymo, siekiant įvykdyti sprendimą, o tai sukelia papildomas išlaidas skolininkui. Bendradarbiaujant dažniausiai galima išvengti daugelio neigiamų pasekmių, galinčių atsirasti dėl vykdymo proceso.

Tinkamai bendradarbiaujant vykdymo procese, net tais atvejais, kai antstolis privalo atlikti skolininko turto realizavimą, yra tikimybė, jog varžytinių metu, turtas bus realizuotas už didesnę nei rinkos kainą, tokiu atveju, padengus įsiskolinimą, skolininkui grąžinama gautos už turto realizavimą sumos dalis, taip iki minimumo sumažinamos galimos neigiamos pasekmės.

Kur galėčiau gauti informaciją apie visus savo įsiskolinimus?

Informaciją apie tai, ar kokios nors skolos išieškojimą vykdo antstoliai, galima sužinoti atvykus į Lietuvos antstolių rūmus, taip pat paštu arba elektroniniu paštu atsiuntus pasirašytą prašymą dėl informacijos suteikimo apie besikreipiančio asmens atžvilgiu vykdomas vykdomąsias bylas.

Šią informaciją taip pat galima sužinoti bet kurioje antstolių kontoroje, tačiau duomenys apie vykdomąsias bylas teikiami tik tam asmeniui, kurio atžvilgiu jos vykdomos arba jo įgaliotam atstovui.

Kas teikia informaciją apie vykdomąją bylą?

Informaciją apie vykdomąją bylą gali suteikti antstolis, vykdantis išieškojimą. Besikreipiančiam bus suteikta visa informacija apie tai, kokie procesiniai veiksmai buvo atlikti išieškant skolą, kokiu būdu susidarė sprendimo vykdymo išlaidos ir kt.

Kas gali kreiptis į antstolį dėl informacijos apie vykdomąją bylą?

Su vykdomosios bylos medžiaga gali susipažinti:

 • skolininkas;
 • skolininko atstovas (advokatas arba kitas asmuo, turintis notaro patvirtintą įgaliojimą).

Kokia informacija teikiama skolininkui?

Skolininkas arba jo atstovas, atvykęs į antstolio kontorą, gali susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga. Antstolis gali paprašyti, kad prašymas susipažinti su byla būtų pateiktas raštu. Skolininkas taip pat turi teisę gauti reikiamų dokumentų kopijas arba pažymą (pažyma mokama) apie vykdomosios bylos eigą, kurioje būtų surašyti visi vykdymo veiksmai.

Kaip sumažinti išieškojimo išlaidas?

Esant galimybei sumokėkite išieškomą sumą per raginime ar siūlyme nurodytą terminą, tokiu būdu, įvykdžius šią sąlygą, išvengiama didesnių sprendimo vykdymo išlaidų.

Bendradarbiaukite su antstoliu ir informuokite apie savo finansinę padėtį bei išieškojimo galimybes. Suderinus skolos apmokėjimo sąlygas, nebus pagrindo atlikti papildomus priverstinio vykdymo veiksmus, tai nesukels papildomų nuostolių, nes kuo mažiau veiksmų tenka atlikti antstoliui, tuo mažesnės susidaro vykdymo išlaidos.

Ar galima susitarti įsiskolinimą mokėti dalimis?

Jei neturite galimybės visos skolos ir vykdymo išlaidų sumos sumokėti iš karto, galima tartis su išieškotoju ir antstoliu dėl skolos mokėjimo dalimis. Išnagrinėjęs skolininko pateiktą prašymą dėl skolos mokėjimo dalimis bei atsižvelgdamas į skolininko finansinę padėti, antstolis priims patvarkymą dėl skolos mokėjimo dalimis.

Skolininko pareigos vykdymo procese:

Skolininko pareigos yra išdėstytos CPK 644 straipsnyje. Pagal šį straipsnį skolininkas privalo:

 • nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus;
 • nedelsdamas pranešti apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės, darbo vietos pasikeitimą;
 • kviečiamas atvykti pas antstolį;
 • domėtis sprendimo vykdymo eiga ir kt.

Jeigu gavote pranešimą, raginimą, siūlymą ar kitą dokumentą iš antstolio, siūlome kaip įmanoma greičiau susisiekti tel.: +370 (310) 52117, el. paštu a.muzikeviciene@antstoliai.lt. Jeigu turėtumėte klausimų, nedvejodami kreipkitės, mes mielai atsakysime į Jums rūpimus klausimus.

Išieškotojams

Norėdami pradėti priverstinį skolos išieškojimą su antstolio pagalba, privalote turėti vykdomąjį dokumentą. Ne kiekvienas teismo sprendimas ar nutarimas pats savaime yra vykdomasis dokumentas. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 587 straipsnis nurodo, kas yra vykdomasis dokumentas. Vykdomieji dokumentai yra:

 • 1) vykdomasis raštas, teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas, nutartis, taip pat arbitražo sprendimas;
 • 2) teismo įsakymas;
 • 3) teismo sprendimas ir nutartis – kai pagal įstatymus jie laikomi vykdomaisiais dokumentais;
 • 4) teismo nutartys ir institucijų ir pareigūnų nutarimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo;
 • 5) teismo nuosprendžiai dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ir juridinio asmens likvidavimo;
 • 6) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose – tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;
 • 7) prokuroro sankcijos dėl fizinių asmenų iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų ir kiti prokuroro nutarimai – tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais;
 • 8) notaro vykdomasis įrašas pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius ir notaro vykdomieji pavedimai dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo (paveldimo turto apyrašo papildymo);
 • 9) darbo ginčų komisijos sprendimai;
 • 10) kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Kaip gauti vykdomąjį dokumentą?

Vykdomasis raštas

Vykdomasis raštas – tai vykdomasis dokumentas, kuris išduodamas teismo sprendimo, nuosprendžio, nutarimo, nutarties pagrindu.

Išieškotojui vykdomasis raštas išduodamas:

  1. Teismo sprendimui įsiteisėjus – vykdomąjį dokumentą išduoda pirmosios instancijos teismas:
 • 1.1. Pagal išieškotojo rašytinį pareiškimą.
 • 1.2. Be išieškotojo prašymo vykdomasis dokumentas išduodamas:
 • 1.2.1. kai konfiskuojamas turtas;
 • 1.2.2. kai išieškomos pinigų sumos į valstybės biudžetą;
 • 1.2.3. kai išieškoma nusikalstama veika padaryta žala;
 • 1.2.4. kai išieškomas išlaikymas, žalos, padarytos suluošinant ar kitaip sužalojant sveikatą, atlyginimas, taip pat atimant maitintojo gyvybę.

Skubaus vykdymo atvejais – teismo sprendimo pagrindu vykdomąjį dokumentą išduoda: apeliacinės instancijos ar kasacinis teismas pagal išieškotojo rašytinį pareiškimą. Tokiais atvejais vykdomasis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo sprendimo priėmimo.

Išieškotojui vykdomasis dokumentas išduodamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. Praktikoje kartais pasitaiko atvejų, kai vykdomasis dokumentas dėl įvairių priežasčių negali būti išsiųstas paštu, todėl visuomet vertėtų papildomai pasidomėti dėl vykdomojo dokumento išdavimo proceso arba nuvykti į teismą ir atsiimti vykdomąjį dokumentą asmeniškai.

Pagal kiekvieną teismo sprendimą išduodamas vienas vykdomasis dokumentas, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

Teismas gali išduoti kelis vykdomuosius raštus, tiksliai nurodydamas vykdymo vietą arba sprendimo dalį, kuri turi būti vykdoma pagal tą vykdomąjį raštą, jeigu:

 • 1. teismo sprendimas turi būti vykdomas skirtingose vietose;
 • 2. teismo sprendimas priimtas kelių ieškovų naudai;
 • 3. teismo sprendimas priimtas keliems atsakovams;
 • 4. nuspręsta išieškoti iš solidarių atsakovų.

Jeigu vykdomasis dokumentas prarastas, tai išieškotojo ar antstolio prašymu išduodamas vykdomojo dokumento dublikatas. Prašymas išduoti vykdomojo rašto dublikatą paduodamas bylą nagrinėjusiam pirmosios instancijos teismui. Vykdomojo dokumento dublikatas išduodamas tokia pat tvarka kaip ir pats vykdomasis dokumentas, tik jo titulinio lapo dešinėje viršutinėje dalyje įrašoma „dublikatas“.

Teismo įsakymas

Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo yra pats paprasčiausias, greičiausias ir pigiausias skolos išieškojimo teisminiu keliu instrumentas. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo paprastai pateikiamas teismui pagal skolininko gyvenamąją vietą. Pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo teismui taip pat galima pateikti ir elektroniniu būdu adresu http://liteko.teismai.lt/tieus. Kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo reikia mokėti tik ketvirtadalį įprastai mokamo žyminio mokesčio (LR CPK 80 str. 1 d. 6p.), o įsiteisėjęs teismo įsakymas yra vykdomasis dokumentas, t.y., jį galima pateikti antstoliui vykdyti. Pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo pavyzdinę formą galite rasti www.teismai.lt skiltyje „Šablonai“.

Teismo įsakymas įsiteisėja po 20 dienų nuo jo gavimo dienos. Jeigu teismas skolininkui įteikia teismo įsakymą ir per minėtą 20 dienų terminą skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl skolos, teismo įsakymas įsiteisėja ir teismas išduoda įsiteisėjusį teismo įsakymą (vykdomąjį dokumentą), kurio pagrindu antstolis gali išieškoti skolą iš skolininko. Įsiteisėjęs teismo įsakymas per tris dienas išsiunčiamas išieškotojui.

Kiti vykdomieji dokumentai

Kiti vykdomieji dokumentai – tai nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose, sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. Šiuose vykdomuosiuose dokumentuose būna nurodyta, kokio įstatymo pagrindu jie privalo būti priverstinai įvykdyti.

Laikinosios apsaugos priemonės

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 144 str. nurodyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikinosios apsaugos priemonės yra apibrėžiamos kaip civilinėje byloje teismo pritaikyti apribojimai, draudimai, teisių ir veiksmų sustabdymas, įpareigojimai ir kitos CPK ar kituose įstatymuose nustatytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. B. skundą dėl antstolio veiksmų, bylos Nr. 3K-3-225/2009).

Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ne tik iškėlus bylą teisme, bet ir nepareiškus ieškinio. Todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gali būti nurodomas ieškinyje, priešieškinyje, pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo arba paduodamas kartu su ieškiniu arba gali būti paduodamas atskirai, jau iškėlus bylą teisme bei jos teisminio nagrinėjimo metu.

Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti išsprendžiamas per 3 dienas nuo jo gavimo teisme dienos. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, nekviečiant šalių į posėdį.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad teismui tenkinus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 (keturiolika) dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo dienos (CPK 147 str. 3 d.). Taigi, norint, jog laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų realų sprendimo įvykdymą, būtina nedelsti ir nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo per 14 dienų pateikti antstoliui vykdyti.

Jeigu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones teismas nėra nurodęs, kurį turtą areštuoti pirmiau, antstolis savarankiškai pasirenka areštuojamą turtą, laikydamasis įstatymo nustatytos eilės. Gana dažnai teismas savo sprendime nurodo konkretų turtą, į kurį reikia nukreipti laikinus apribojimus. Todėl nesutinkant su laikinųjų apsaugos priemonių nukreipimu į vieną turtą ir pageidaujant, kad būtų areštuojamas kitas, dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo taip pat reikėtų kreiptis į teismą, o ne į antstolį (Lietuvos Aukščiausiojo TeismoCivilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje A. B., Z. B., A. B.v. antstolio padėjėjas A. N., byla Nr. 3K-3-332/2008.).

Turiu vykdomąjį dokumentą, kokia tvarka jį pateikti antstoliui vykdyti?

Norint pateikti vykdomąjį dokumentą vykdyti antstolių kontorai, turi būti pateikti šie dokumentai:

 • 1. Vykdomasis dokumentas (originalas). Informaciją apie elektroninius vykdomuosius dokumentus galima rasti čia );
 • 2. Pasirašytas prašymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (prašymo šabloną galite atsisiųsti, paspaudę čia);
 • 3. Vykdomosios bylos administracinių išlaidų apmokėjimo kvitas (gali būti ir kopija), išsamesnė informacija.

Kas gali pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui ir kokiu būdu tai galėčiau padaryti?

Vykdomąjį dokumentą (vykdomąjį raštą, vykdomąjį įrašą, teismo įsakymą ar nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kt.) gali pateikti išieškotojas arba išieškotojo atstovas (būtini atstovavimą pagrindžiantys dokumentai).

Jeigu turite vykdomąjį dokumentą, galite atvykti tiesiai į antstolių kontorą, kur bus suteikta išsami informacija apie pateikimo vykdyti tvarką, galėsite užpildyti prašymą bei gauti administracinių išlaidų apmokėjimo rekvizitus arba jas apmokėti. Taip pat galite nurodytus dokumentus su aukščiau nurodytais priedais mūsų kontorai atsiųsti registruotu laišku.

Išieškotojui svarbu žinoti, kad:

 • Išieškotojas turi teisę pasirinkti, kuriam antstoliui pateikti vykdyti vykdomąjį dokumentą. Vykdomasis dokumentas gali būti pateiktas antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko gyvenamoji ar veiklos (darbo) vieta arba joje yra skolininkui priklausantis turtas.
 • Pateikiant vykdomąjį dokumentą, yra apmokamos sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos privalomosios administravimo išlaidos. Bylos administravimo išlaidų (mokesčio) paskirtis – padengti antstolio vykdomo išieškojimo sąnaudas. Šios išlaidos vykdomosios bylos eigoje yra išieškomos iš skolininko ir grąžinamos išieškotojui.
 • Visos išieškotojo apmokėtos vykdymo išlaidos pirmiausia išieškomos iš skolininko ir grąžinamos išieškotojui. Atleidimą nuo būtinųjų vykdymo išlaidų reglamentuoja Sprendimų vykdymo instrukcija.

Kokias išlaidas būtina apmokėti, pateikiant vykdomąjį dokumentą antstoliui?

Pateikdamas antstoliui vykdomąjį dokumentą, išieškotojas privalo sumokėti bylos administravimo išlaidas, kitaip vadinamas būtinosiomis vykdymo išlaidomis. Bylos administravimo išlaidų dydis priklauso nuo:

 • vykdomajame dokumente nurodytos išieškotinos sumos arba jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ar apmokėta – nuo likusios išieškoti sumos;
 • vykdomojo dokumento kategorijos.

Kas įvyksta antstoliui priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti?

Priėmus vykdomąjį dokumentą, antstolis įsipareigoja laiku ir tinkamai atlikti vykdymo veiksmus bei imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant skolininko teisių ir kuo operatyviau įvykdyti vykdomąjį dokumentą.

Vykdymo procese išieškotojo procesinės teisės:

 • 1) dalyvauti atliekant priverstinio vykdymo veiksmus;
 • 2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga;
 • 3) gauti pažymas apie vykdymo eigą;
 • 4) sudaryti taikos sutartis;
 • 5) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą;
 • 6) apskųsti antstolio veiksmus;
 • 7) reikšti prašymus, nušalinimus;
 • 8) atsisakyti išieškojimo;
 • 9) kitos Civilinio proceso kodekse numatytos teisės.

Išieškotojo procesinės pareigos:

 • 1) bendradarbiauti su antstoliu vykdymo proceso metu;
 • 2) domėtis vykdymo eiga;
 • 3) nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti sprendimą;
 • 4) nedelsiant raštu pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės pasikeitimą. Jeigu apie tokį pasikeitimą nepranešama ir nauja išieškotojo gyvenamoji vieta ar buveinė nežinoma, pranešimai išieškotojui siunčiami vykdomajame dokumente nurodytu adresu ir laikoma, kad jam tinkamai pranešta;
 • 5) vykdyti kitas Civilinio proceso kodekse numatytas pareigas.

Varžytinės

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Infromaciją apie varžytines rasite čia:

Teisės aktai

www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Seimo tinklapis. Jame galite rasti naujienas apie įsigaliojusius įstatymus, Seimui pateiktus svarstyti įstatymų projektus, atlikti reikalingos teisės akto paiešką (atkreipiame dėmesį, jog pateikiami teisės aktų tekstai ne visuomet yra aktualūs, t.y., gali būti nesuderinti su teisės akto pakeitimais ar papildymais).

www.lrvk.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapis. Aktuali informacija apie Vyriausybės veiklą, teisės aktų projektai.

www.tm.lt

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tinklapis. Pateikiama kontaktinė informacija, pranešimai apie veiklą, Teisės departamento specialistų Civilinio kodekso normų taikymo komentarai.

www.litlex.lt

Teisinės informacijos centras. Mokama teisės aktų bazė.

www.lat.lt

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo tinklapis. Gausi šio teismo nutarčių ir nutarimų civilinėse ir baudžiamosiose bylose bazė. Itin naudinga besidominčiam Lietuvos Respublikos teismų praktika.

www.registrucentras.lt

Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklapis. Aktuali informacija mokesčių mokėtojams, mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų komentarai, ataskaitų formos

www.uihj.com

Tarptautinės teismo antstolių ir teismo pareigūnų sąjungos tinklapis. Lietuva Sąjungos nare tapo 2000 metais.

www.registrucentras.lt

Viena didžiausių paieškos sistemų Internete teisine tematika.

www.lexmercatoria.org

Pasaulinė duomenų bazė apie viską, kas susiję su tarptautine komercija ir tarptautine privatine teise.

Susisiekti su mumis

Mūsų kontoros specialistai suteiks kvalifikuota pagalba ir informaciją apie vykdymo proceso eigą ir kitais teisės klausimais.

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 - V 8.00-15.45

Depozitinės banko sąskaitos:

Swedbank AB LT737300010082639153

AB Šiaulių bankas LT637181200000609221